Cabri Geometry II Plus

cg2plus

Overzicht | Nieuw | Informatie  ][  Cabri II | CabriPlus Plug-in | Cabri®Jr. | Meetkunde | Home


Overzicht terug                                                                                             
Verbeterde gebruikersomgeving Nieuw object - Expressie Meetkundige plaats van
een meetkundige plaats
Export en Import (GR, HTML)
Grotere iconen Tekenen Meetkundige plaats afhankelijk
van een roosterpunt
Functionaliteit
Tekst Vergelijkingen Snijpunten .
Naamgeving Smart lines Sessie recorder .
Afbeeldingen Kleur Constructie historie Informatie

Klik hier voor de CabriPlus Plug-in.

Nieuw in Cabri Geometry II Plus terug
Onderstaand zijn de meeste nieuwigheden in de, sinds februari 2003 beschikbare, nieuwe versie van Cabri Geometry: Cabri Geometry II PLUS.
Opmerking
Bij de samenstelling van de afbeeldingen kon nog geen gebruik gemaakt worden van de Nederlandse taalmodule van CabriPlus.
[einde Opmerking]

cgp1 Verbeterde gebruikersomgeving - Het werken met CabriPlus is gebruiksvriendelijker, oa. doordat er meer informatie wordt gegeven in de omgeving van de cursor bij mogelijke dubbele selectie.
Ook zijn er context-afhankelijke menu's (rechtsklikken), waarmee de attributen van een object (bijvoorbeeld de kleur; zie ook de paragraaf Kleur) direct kunnen worden gewijzigd.
cgp2 Indien in de omgeving van de cursor meerdere objecten kunnen worden geselecteerd, wordt via het context-menu duidelijk welke van die objecten wordt geselecteerd.
cgp3 Grotere iconen - Er kunnen grotere iconen worden weergegeven op de menubalk Deze geven zeker een duidelijker beeld indien klassikaal met CabriPlus wordt gewerkt.
cgp4 Tekst - Het is mogelijk elk teken van een tekst (oa. dus Commentaar) een eigen opmaak te geven.
Namen, getallen en vergelijkingen kunnen dynamisch worden ingevoegd in een tekst-venster.
Het is ook mogelijk verschillende fonts door elkaar in een tekst te gebruiken.
cgp5 Naamgeving - Alle objecten op een werkblad kunnen van een "naam" (label) worden voorzien; bijvoorbeeld ook de hoekmarkeringen.
Superscripts en subscripts kunnen eenvoudig in de naam worden opgenomen.
cgp6 Afbeeldingen - Op een werkblad kunnen rechthoekige afbeeldingen (type GIF, JPG en BMP) worden opgenomen. Deze afbeeldingen kunnen, indien gewenst, ook worden gekoppeld aan een object.In dit geval wijzigt de vorm van plaatje zich met het object.
cgp7 Nieuw object - Ten behoeve van het tekenen van grafieken (ed.) is er in CabriPlus een speciaal (nieuw) object: Expressie.
Een expressie is een wiskundige uitdrukking waarin variabelen voorkomen. Zo is de waarde van de expressie y^2 - 3x afhankelijk van de variabelen x en y. In de expressie worden de functies en tekens geaccepteerd die ook in de Rekenmachine kunnen worden opgenomen. Expressies worden op het werkblad geplaatst op dezelfde manier als dat met commentaar en getallen het geval is. Via de (eveneens nieuwe) functie "Bereken expressie" kan dan de waarde van de uitdrukking worden berekend. Daarbij moet de gebruiker handmatig aan elke in de uitdrukking voorkomende variabele een waarde toekennen. Daarna kan de uitkomst op het werkblad worden geplaatst.
Tekenen - Een grafiek behorend bij een expressie kan direct worden getekend door de expressie en een as te selecteren.
Vergelijkingen - CabriPlus kan ook vergelijkingen van algebraļsche krormmen (meetkundige plaatsen) bepalen (maximaal krommen van de 6e graad).

Smart lines - Het is mogelijk om van een rechte lijn slechts een deel zichtbaar te maken, zonder dat daarvoor extra punten op die lijn behoeven te worden geplaatst.
Dergelijke lijnen heten "Smart lines" (intelligente lijnen). Een en ander werkt als een attribuut van de lijn. De "eindpunten" van zo'n smart line kunnen eventueel worden verplaatst.
Ook kunnen pijlpunten aan de eindpunten van een smart line worden toegevoegd (zie figuur a, hieronder).

figuur a

          

figuur b

figuur c
cgp8 cgpsm1 cgpsm2

Dat deze "smart lines" inderdaad smart zijn, moge blijken uit de figuren b en c (hierboven).
De lijnen door A en B hebben het attribuut "smart". Daarna zijn via de functie "Snijpunt(en)" de snijpunten met de cirkel C en het snijpunt van beide lijnen geconstrueerd. De plaats van de 'eindpunten' van de lijnen wordt dan automatisch door CabriPlus bepaald.

Kleur - Het aantal mogelijke kleuren is uitgebreid. Daarnaast kan aan objecten (of aan de Vulling van objecten) dynamisch een kleur worden toegekend.
Voorts worden de kleuren van overlappende objecten gemengd (de standaard is dus 'transparant'). Ook het werkblad zelf kan van een kleur worden voorzien (zie figuur a, hieronder).

figuur a

      figuur b
cgp9 cgp9b

De kleur van een attribuut is via een context-menu te wijzigen in niet-transparant, hetgeen bij ingewikkelde constructies (bijvoorbeeld) de namen van objecten beter zichtbaar maakt (zie figuur b, hierboven).

Meetkundige plaats van een meetkundige plaats - De functie "MeetkundigePlaats" kan nu ook worden toegepast met een meetkundige plaats als afhankelijk object. Hierdoor is het mogelijk cirkelbundels of kegelsnedenbundels te genereren.
Maar ook Oppervlakken!

ruim8 ¤ Klik hier voor een uitgewerkt voorbeeld voor het tekenen van Oppervlakken met behulp van CabriPlus.
Onderstaand een directe toepassing van de meetkundige plaats van een meetkundige plaats.
figuur a figuur b
cgp10a cgp10b Zie figuur a.
Het punt X1 is een variabel punt op cirkel A. Het punt X2 is een variabel punt op cirkel B.
Y is het voetpunt van de loodlijn uit X2 op de raaklijn aan cirkel A in X1.
In de figuur is de meetkundige plaats van Y getekend als X1 cirkel A doorloopt.

Zie nu figuur b.
In deze figuur is de meetkundige plaats van de meetkundige plaats uit figuur a getekend, als het punt X2 cirkel B doorloopt.

c2cirk2 ¤ Klik hier voor een voorbeeld betrekking hebbend op cirkelschijven.

Verder is een ander (beter) algoritme voor meetkundige plaatsen geļmplementeerd. Hierdoor worden de kromme lijnen nauwkeuriger getekend.
Een bijkomend voordeel hiervan is - samen met de mogelijkheid tot het bepalen de snijpunten van (bijvoorbeeld) een rechte lijn en een meetkundige plaats - dat we een raaklijn aan een kromme lijn (als meetkundige plaats) nu ook kunnen construeren (redelijk nauwkeurig kunnen benaderen).

cgp12

Meetkundige plaats afhankelijk van een roosterpunt - We kunnen in CabriPlus nu ook een meetkundige plaats bepalen door een roosterpunt als onafhankelijk object te kiezen. Hieronder (in de figuur a en in figuur b) wordt dat geļllustreerd.

figuur a            figuur b
cgp14 cgp14b In figuur a is een cirkel getekend met het roosterpunt P als middelpunt.
In figuur b staat de meetkundige plaats van die cirkel als het punt P het rooster doorloopt.

Klik hier voor een meer meetkundige toepassing.

.
cgp11 Snijpunten - In CabriPlus is de manier waarop snijpunten van objecten worden bepaald, sterk verbeterd (speciaal die van veelhoeken).
Voorts kunnen nu ook snijpunten van meetkundige plaatsen worden geconstrueerd.

Opmerking
In de figuur hiernaast is eveneens een andere punt-layout te zien.
[einde Opmerking]

Sessie recorder - Het is mogelijk van een constructie de opbouw direct op te slaan in een aantal opeenvolgende figuren. Deze figuren worden in een afzonderlijke directory opgeslagen.
De figuren kunnen dan na elkaar op het scherm worden gezet, of eventueel tegelijk worden afgedrukt.

Constructie historie - Van de opeenvolgende constructiestappen kan nu ook een verslag worden zichtbaar gemaakt in een apart venster

cgp13

cgp15 Export naar en Import vanuit Grafische Rekenmachines - CabriPlus kan figuren opslaan in een bestand dat kan worden gelezen door de volgende grafische rekenmachines van Texas Instruments: TI-83 Plus (met Cabri Junior), TI-89, TI-92, TI-92 Plus en Voyage 200.
Bestanden van de genoemde machines die via Graph LinkTM in een diskbestand zijn geplaatst, kunnen door CabriPlus worden gelezen.

Export naar HTML - CabriPlus-figuren kunnen ook direct worden geėxporteerd naar een HTML-bestand. Daarmee is het mogelijk via de CabriPlus Plug-in die figuren te tonen (eventueel inclusief animaties) op een website.

Export naar PNG - Figuren kunnen ook worden opgeslagen in PNG-formaat (ook in hoge resolutie, 300 DPI).

Functionaliteit - In het bovenstaande zijn de meest op de voorgrond tredende nieuwe features vermeld. De functionaliteit van enkele functies van Cabri is ten opzichte van versie 1.0 eveneens veranderd. Daarvan zal, indien daartoe aanleiding is, op andere pagina's (meestal  op de pagina "Cabri-FAQ") op deze website melding gemaakt worden.

Voor meer informatie terug

cabrilog cabrilog2
E-mail: info@cabri.com / Cabri-Homepage: http://www.cabri.com/
Cabri Plus wordt in Nederland en Vlaanderen geleverd door Rhombus (Antwerpen).

begin pagina
[cabriplus.htm] laatste wijziging op: 19-02-09 (04-03-2003(